Zdokonaľ sa ako líder, manažér, agilný kouč v komunikácii a vo vedení ľudí

S programom sa staneš lídrom, ktorý dokáže

 • Asertívne a ľudsky komunikovať aj v náročných situáciách
 • Riešiť konflikty s cieľom dosiahnuť win-win
 • Vytvárať bezpečné prostredie a podporovať samostatnosť ľudí v tíme
 • Dávať a prijímať spätnú väzbu a vytvárať tak učiacu sa organizáciu
 • Vytvárať a viesť úspešné tímy so zreteľom na ľudské vzťahy
 • Rozvíjať talenty ľudí v tíme
 • Inšpirovať ľudí k proaktivite a preberaniu zodpovednosti
 • Poznať vnútorné motivácie ľudí a pracovať s nimi
 • Mať projektový prístup a efektívne delegovať úlohy
 • Podporovať tím k spoločnému učeniu a rozvoju “rastového mindsetu”
 • Zvyšovať lojalitu zamestnancov voči organizácii

Výhody, ktoré získaš pre svoju organizáciu

 • Vyššiu kreativitu a angažovanosť zamestnancov
 • Vyššiu dôveru medzi ľuďmi a pozitívne pracovné prostredie
 • Zníženie fluktuácie
 • Nižšie náklady na hľadanie nových zamestnancov
 • Kariérny rast pre zamestnancov
 • Zladenie s firemnou kultúrou a hodnotami
 • Efektívne vedenie porád

100 % garancia vrátenia peňazí

Ak účastník absolvoval všetky dohodnuté stretnutia, vypracoval zadania  a neposunul sa.

Získaj bezplatnú konzultáciu!

Zisti, ako náš program môže pomôcť tvojej situácii alebo tvojej organizácii

Program je vhodný aj pre firmy, kde ho vieme prispôsobiť firemným potrebám

Prečo autentické líderstvo?

Skoro 80 rokov stará Harvardská štúdia ukázala, že ľudia s kvalitnými vzťahmi sú výrazne zdravší a šťastnejší. V Otvorenej Hre veríme, že kvalitné vzťahy sú postavené na dôvere a autentickej komunikácii, čo zvyšuje spokojnosť, lojálnosť a angažovanosť ľudí v práci.

“Autentické vedenie pozitívnym smerom ovplyvňuje vzťah medzi firemnou kultúrou zameranou na flexibilitu a spokojnosťou zamestnancov v práci.”  

(Garazi Azanza, Juan Antonio Moriano, Fernando Molero, 2013)

Termíny a cena

Dátumy Večernej školy: Autentický líder

Skupina sa otvára pri 8 ľuďoch. Maximálny počet účastníkov a účastníčok je 12 ľudí v skupine.

Po nazbieraní (prihlásení) dostatočného množstva záujemcov a záujemkýň všetkých oslovíme a spoločne dohodneme najvhodnejšie dátumy a časy pre všetkých.

Cena

Účasť na celom programe “Večerná škola. autentický líder v agilnom prostredí” :

 • 90 hodín školenia v skupine (8 až 12 účastníkov)
 • 4 hodiny v malej skupine (3-4 účastníci)
 • 2 hodiny individuálnej konzultácie

Cena celý program:  

 • 3 600 bez DPH / jednotlivec

1 + 1

Ak niekto prinesie druhého účastníka, pre každého z nich je cena za celú Večernú školu 3 250 EUR bez DPH.

Účasť len na module 1 – Autenticita a asertivita:

 • 30 hodín školenia v skupine (8 až 12 účastníkov)
 • 2 hodiny v malej skupine (3-4 účastníci)
 • 1 hodina individuálnej konzultácie

Cena za prvý semester:

 • 1 380 bez DPH / jednotlivec
 • (38 % z ceny celej Večernej školy)

Podmienky účasti na programe:

 • vstupný rozhovor o motivácií a časových kapacitách uchádzača/uchádzačky

Pre koho je program vhodný

 • začínajúci líder
 • seniorný líder
 • scrum master  a agilný kouč
 • líder z People & Culture
 • HR manažér
 • majiteľ firmy/konateľ
 • talenty a proaktívni ľudia vo firme

Názor absolventky programu:

Hravý, interaktívny a nesmierne obohacujúci – to sú slová, ktoré sa mi v mysli vynoria pri pomyslení na moju účasť na Autentickom lídrovi. Prežitky a vedomosti nazbierané počas rýchlo ubiehajúcich hodín mi do môjho súkromného a pracovného života priniesli praktické techniky, s ktorými som mohla začať ihneď pracovať aj v praxi – napríklad projektový manažment. Vo finále som sa naučila pracovať sama so sebou, mojim vnútrom, ale zároveň aj s ľuďmi v mojom okolí – špeciálne mojim pracovným tímom a s kolegami. 
Gabriela Kollerová, People & Culture Lead v Muziker

Lektorský tím programu

Mgr. Martin Čajko

Martin “Čajsi” Čajko

– podnikateľ, psychológ, lektor – 


Verím, že autenticita a samoriadenie sú kľúčom k spokojným ľuďom v organizáciách, čoho dôsledkom sú stabilnejšie a ziskovejšie organizácie. 

Monika Novosádová 

– psychoterapeutka, lektorka, supervizorka v zácviku – 

Chci žít ve světě, kde jsou všichni zdraví fyzicky, psychicky a mají zdravé vztahy k sobě navzájem i se světem kolem. Protože je pro mě v tom obrázku důležitá i spolu-zodpovědnost, snažím se ho spolu-vytvářet, jak nejlépe dokážu.

Mgr. Juraj Víg

Juraj Víg

– lektor, systemický facilitátor a kouč, marketér – 


Milujem diverzitu a hľadanie prepojení – ako medzi ľuďmi, tak medzi princípmi dizajnu a práce s ľuďmi. Preto sa venujem hlavne klasickej, vizuálnej (visual thinking) a systemickej facilitácií.

Mgr. Michal Šoltés

Michal Šoltés

– podnikateľ, psychológ, lektor – 


Túžim žiť vo svete, v ktorom ľudia spolupracujú, dôverujú si a sú k sebe úprimní. Preto sa venujem rozvoju komunikačných zručností, ktoré považujem za najdôležitejší kľúč ku naplnenému životu. 

Modul 1: Autenticita a asertivita

Témy modulu:

 • Typy komunikácie
 • Efektívna komunikácia
 • Asertivita
 • Emócie
 • Manipulácia a obrana proti nej
 • Poznanie svojich hodnôt a svojho smerovania
 • Transakčná analýza a dramatický trojuholník
 • Autenticita

Kompetenčný profil modulu:

Sebauvedomenie

 • Schopnosť vnímať, reflektovať a hodnotiť seba vo vzťahu ku svetu a okoliu
 • Znalosť svojich motivácií, emócií, preferencií a schopností
 • Uvedomovanie si svojho konania, myšlienok, činov a záujmov

Nezaujaté vyhodnocovanie

 • Jasnosť vo vyhodnocovaní svojich silných a slabých stránok, bez potreby potláčania alebo obviňovania
 • Orientácia na sebapoznanie, reflektovanie a skúmanie seba

Kongruentné správanie

 • Zladenie medzi správaním, hodnotami a potrebami, aj pod hrozbou kritiky alebo odmietnutia
 • Autentická komunikácia zámerov, myšlienok a emócií, bez potláčania či zveličovania

Vzťahová orientácia

 • Budovanie blízkych vzťahov, ktoré prirodzene vyžadujú otvorenosť a úprimnosť
 • Schopnosť komunikovať o vzťahoch, otvorene si nastavovať hranice a komunikovať svoje potreby a názory

Absolvovanie Modulu 1 podmienkou na pokračovanie do Modulu 2 a 3.

Modul 2: Spolupráca v tíme

Témy modulu:

 • Tím a skupina 
 • Skupinová dynamika – porozumieť, čo a ako sa deje
 • Moja rola v tíme
 • Motivácia – vnútorná a vonkajšie podnety
 • Spolupráca v tíme
 • Hybridné pracovné prostredie – vzťahy a efektivita v online a offline prostredí
 • Konflikty a prístup ku konfliktom
 • Projektová logika a myslenie
 • Plánovanie a organizovanie práce
 • Príprava a vedenie porád
 • Facilitácia skupinových stretnutí
 • Prezentačné zručnosti
 • Sebareflexia a spätná väzba ako rozvojový nástroj

Kompetenčný profil modulu:

Účastník na konci rozvojového programu…

 • pozná svoju spoluzodpovednosť za tím a je proaktívnym členom tímu, chce v tíme spolupracovať a hľadá spôsoby ako sa to dá
 • vníma svoje miesto v tíme; reflektuje vzťahy, dynamiku a role vo svojom tíme 
 • preferuje autentickú, otvorenú komunikáciu a riešenie problémov
 • zaujíma sa o hodnoty a motiváciu druhých 
 • uvedomuje si, že zámer, obsah a forma komunikácie môžu byť v konflikte a vie si vedome vyberať
 • vie aké sú prístupy ku konfliktu, vníma konflikt ako príležitosť a vie si vyberať svoj prístup podľa situácie
 • pozná rozdiel medzi tímom a skupinou
 • pozná základy projektového myslenia a logiky, vie reflektovať realitu svojho tímu
 • vie ako si plánovať prácu a z akej úrovne ju plánovať (od systémového po konkrétne)
 • pozná rôzne prezentačné formy a vie si medzi nimi vyberať, kladie dôraz na to ako komunikovať obsah zrozumitelne
 • pozná základné princípy facilitácie a vie facilitovať skupinovú diskusiu 
 • pozná niekoľko tipov ako zefektívniť vedenie porád 
 • je pre neho/ju dôležité sa rozvíjať, vie ako môže sebareflexia vyzerať a chce sa dlhodobo rozvíjať a využívať k rozvoju aj spätnú väzbu

Modul 3: Líderstvo

Témy modulu:

 • Skupinová dynamika – ovplyvňovanie skupinovej dynamiky
 • Ja líder/líderka – vízia kam idem, autentické líderstvo
 • Práca s mocou, hranicami a zodpovednosťou
 • Podpora bezpečia v tíme
 • Práca s rôznorodosťou v tíme
 • Spôsoby vedenia tímu, vedie/manažuje
 • Situačná analýza tímu
 • Holakratické vedenie porád
 • Role a budovanie samoriadiacich tímov, princípy a procesy samoriadiacich tímov
 • Podpora rozvoja a odolnosti tímov

Kompetenčný profil modulu:

Účastník na konci rozvojového programu…

 • pozná rôzne štýly vedenia ľudí a chce byť autentickým lídrom, chápe rozdiel medzi ideálnym a reálnym líderom/líderkou, vie aký/á chce byť líder/líderka
 • rozumie ako môže podporiť transformáciu skupiny do tímu a vie pracovať so skupinovou dynamikou
 • pozná rozdiel medzi manažmentom a líderstvom – pozná model 3P
 • chce a vie ako vytvárať bezpečné prostredie pre hľadanie spoločných hodnôt , podporuje rôznorodosť v tíme
 • vie čo je moc, pozná svoj vzťah k nej a uvedomuje si ako s ňou pracuje
 • pozná svoju víziu a vie ju komunikovať a je otvorený/á jej úprave v spolupráci s tímom
 • vie zistiť a zisťuje aké informácie potrebuje o svojom tíme, organizácii, klientoch a biznisovom prostredí a vie ich využiť na tvorbu / adaptáciu produktov
 • je schopný/á sa priebežne adaptovať na zmenu a podporuje tím v pripravenosti na zmenu + podporuje odolnosť tímu
 • podporuje rozvoj členov tímu a tímu ako celku, vie používať rôzne nástroje na rozvoj tímu vrátane spätnej väzby
 • pozná rozdiely medzi jednotlivými typmi organizácii podľa Frederica Lalouxa, rozumie v čom je tyrkysová organizácia odlišná: vízia – celostnosť – samoriadenie, vie ako pracovať s organizačnou kultúrou
 • vie podporovať tím k spoločnému učeniu sa zo skúseností

Napíš nám a dohodneme si konzultáciu

Zavolaj 0948 126 533 alebo nám napíš

[contact-form-7 id=”113430″ title=”formular pre stranku psychohier”]